Irini Angelidaki


Irini Angelidaki,
Professor
DTU-Miljø

 

Susan Lovstadt Holdt


Susan L Holdt
Forsker
DTU-Miljø

 

 Goncalo Silva Marinho

Goncalo Silva Marinho

Ph.D studerende

 

DTU-Miljø

Forskergruppe med professor Irini Angelidaki vejleder indenfor: Biomasse karakterisering, og forsker post Doc. Susan L. Holdt vejleder indenfor: Algedyrkning og deres
anvendelse som biofilter, algernes anvendelse og indholdsstoffer, vil i samarbejde med Phd-studerende Gonçalo Marinho, være analyseførende sammen med DTU Fødevareinstituttet og Eurofins.

 

Forskningshøjde:

Der vil opnås betydelig innovation gennem dette forskningsprojekt. Mere specifikt vil der:


Forædles på dansk sukkertang.
Udvikles en ny metode til forædling af tang vha. protoplast metoden.
Opnås ny viden omkring årstidsvariations indflydelse på indholdsstoffer i dansk dyrket tang.
Opnås ny viden om kvælstofskildens betydning for metabolismevej af aminosyrer.
Opnås ny viden om årstidsvariationer i muslingernes biomassesammensætning.
Udvikles intelligente strategier for biomasseproduktion af integreret akvakultur i Danmark for optimeret tang og muslingedyrkning.

 

 

Prøvetagning og analyser

Der vil i laboratorium og på biomassen ved havbruget foretages prøver, som indgår til karakterisering af tang- og muslingebiomassen. Prøverne vil undersøges mht. protein, aminosyrer, fedt, kulhydrater, mineraler (især jod for brunalgerne) og vitaminer, samt total N og P.

 

Labritorieforsøg til optimering

Observationer og analyser af tang og feltforsøgene for tang og muslinger vil blive anvendt til at kalibrere DHI’s matematiske modeller for at beskrive de udvalgte processer. Disse matematiske redskaber/metoder vil blive anvendt til at vurdere potentialet i at anvende tang og muslinger i kombinationsopdræt ved havbrug for at reducere næringsberigelsen fra fiskeproduktionen, samt producere en kvalitetsbiomasse til konsum og foder.

 

Se firma WEB site her

 

Irini Angelidaki CV

Susan L. Holdt CV

Gonçalo Marinho CV