Tov på båd

 

Viste du…
Globalt forbrug overstiger jordens produktionskapacitet med 30 %. I 2030 har vi et forbrug der svarer til produktionen af 2 jordkloder.

»Vi lever, som havde vi en ekstra planet til rådighed.« siger WWF’s
internationale generaldirektør, Jim Leape, til nyhedsbureauet AFP.

Kompensationsopdræt…

Hjarnø Havbrug A/S egenproduktion af fisk starter ved klækning af æg, opdræt af yngel, opdræt af fisk i ferskvand, udsætning af fisk i saltvand samt optagning og slagtning.

 

En forøgelse af produktionen medfører forøget beskæftigelse i både ferskvandsbrug, havbrug og renseri samt en forøget produktion af rogn og kaviar fra ørred, som er en stor eksport vare til især Rusland og Japan.

 

Forretningsgrundlaget for Hjarnø Havbrug A/S er produktion af ørreder i havet samt tilhørende rogn og kaviarprodukter. For at udvide produktionen af saltvandsopdrættet ørred er Hjarnø Havbrug ved at skabe et nyt forretningsområde for virksomheden i form af produktion og salg af muslinger og
sukkertang som biomasse til foder og andre formål.

 

Kompensationsopdræt er en nødvendig forudsætning for, at virksomhenden kan udvikle og forøge sin primære forretning med produktion og salg af fisk. Potentialet ved en femdobling af produktionen til 2.500 tons/ år vil være en forøgelse af omsætningen med 80 mio. kr.

 

Forretningsmodel…

Hjarnø Havbrug A/S genererer meromsætning primært ved øget produktion af fisk samt salg af biomasse i form af muslinger og tang.

Fisken sælges til verdensmarkedet, der er præget af fuldkommen konkurrence og en verdens markedspris. Forøgelsen af produktionen forventes ikke at påvirke prissætningen på markedt. Priserne på fisk fra havbruget har været stigende de seneste par år, og den øgede fokus på sunde marine fødevarer understøtter forventningen om et stigende marked.

 

Balance mellem produktion og biomasse..

Strategien er at fokuserer på at fortsætte og udvide produktionen af havbrugsfisk i området ved Horsens Fjord. Da en udvidelse af produktionen i området kun kan lade sig gøre, hvis der iværksættes en kompensationsproduktion af biomasse af tang og muslinger, som skal balancere merudledningen af N fra den forøgede fiskeproduktionen ved høst af en tilsvarende mængde af N i form af tang og muslinger.

Den samlede økonomi ved kombinationsopdræt er meget afhængig af N-indhold i tang og muslinger, afsætningspriser for tang og muslinger samt prisen på såliner til tang. Hvis alene produktionsprisen på såliner kan reduceres som forventet, kan der opnås en netto indtjening på 3-5 kr/kg fisk. Hvis N indholdet i tang og muslinger og afsætningsprisen af biomassen kan forøges, kan indtjeningen per kg fisk produceret yderligere forøges, samtidig med konkurrence evnen på verdens markedet for fisk styrkes.

 

Kræsne købere

Efterhånden som aftagerne af tang og muslinger fra kompensationsopdræt opnår en indsigt i biomassens potentiale som sund, marin råvare til foderproduktion, forventes det, at prisen vil stige. Hjarnø Havbrug har derfor igangsat forsøg med at optimere produktion af tang og muslinger ved anvendelse af de nyeste teknikker og driftsmetoder.