musling_venstre box

 

Viste du…
Muslinge- og tangkulturer vil fungere som kunstige hængende rev, der vil bidrage med en stor artdiversitet og sikre føde for fisk, fugle og mange vandlevende planter og dyr.

Muslingeproduktion…

Med kompensationsopdrættet skabes et nyt marked for havbrugerne ved afsætning af den biomasse tang og muslinger, som benyttes til at optage nærringsstofferne. Muslingeproduktionen vil generelt kunne afsættes til producenter af sundt og proteinrigt marint fiskemel og fiskeolie. I den forbindelse anslås det, at der vil være en manko på 500.000 tons fiskeolie i 2020, hvilket er et ekstra incitament for merproduktionen af muslinger.

 

Anvendelse af Biomasse

Kunderne er fiskemelsproducenter som Triple Nine Fisk Protein a.m.b.a., som leverer råvarer til fiskefoder producenter. I selve projekt perioden aftager Triple Nine den producerede mængde muslinger.

 

Se beskriveslen af dette projekt gennem GUDP her.

 

 

Risikovurdering …

Miljøforholdene i produktionsområdet er afgørende for en høj produktion og et højt kvælstofindhold i den producerede biomasse. For muslingernes vedkommende søges yngel opsamlingen optimeret ved at overvåge forekomsten af muslingelarver i produktionsområdet, så yngelopsamlerne er på plads, når muslingeynglen slår ned.
Samtidig fås der via overvågningen et godt indblik i, hvad der måtte være af konkurrerende bunddyrlarver, som ikke skal have mulighed for at slå ned på muslingernes yngelopsamlerne.

 

Giftige alger, f.eks. furealgen Karenia mikimotoi kan slå muslinger ihjel i forbindelse med store opblomstringer. P.t. er der ikke registreret opblomstringer af giftige alger som kan skade muslinger i projektområdet. Andre giftige alger producerer giftstoffer som kan ophobes i muslingerne. Overvågningen af giftige alger i dette projekt vil give et godt billede af risikoen for algeangreb, så der kan iværksættes afværgeforanstaltninger f.eks. i form af flytning af høsttids punkt, nød-høst eller flytning af udsættelse af yngelop- samling.