Tang_venstre box

 

Viste du…
Muslinge- og tangkulturer vil fungere som kunstige hængende rev, der vil bidrage med en stor artdiversitet og sikre føde for fisk, fugle og mange vandlevende planter og dyr.

Sukkertangproduktion…

Med kompensationsopdrættet skabes et nyt marked for havbrugerne ved afsætning af den biomasse tang og muslinger, som benyttes til at optage nærringsstofferne.

 

Sukkertangen vil generelt kunne afsættes til: 

• Det globale konsumentmarked: højværdistoffer fra tang anvendes i f.eks. kosmetik og lægemiddelindustrien, mens eksempelvis salattang sælges som råmateriale til fødevareindustrien. Efterspørgslen efter tang til gastronomi er stigende i hele verden. I Japan består ca. 10% af den daglige føde fra tangprodukter. Den samlede værdi af det globale konsummarked for tang anslås at være over 36 mia.kr.


• Foderindustrien: tang anvendes som råstof til produktion af bl.a. fiskefoder.


• Energi-industrien: potentiale for at udnytte kulhydrater fra tangen, som kan forgæres til bl.a. bioethanol/buthanol og biogas. I projektperioden forventes tangproduktionen solgt direkte til konsum.

 

Risikovurdering…

For tangens vedkommende kan arter fra algeslægten Chrysochromulina udgøre en trussel. Opblomstringer af denne alge med tang-død som resultat, er kun registreret i det nordlige Kattegat i foråret 1988.

 

Orbicon overvåger

Algeovervågningen giver mulighed for at nød-høste tang eller vente med udsætning af tang-liner til opblomstringen er væk. I øvrigt kan vinteropblomstringer af planktonalger, som f.eks. opblomstringen af Pseudochattonella i februar-april 2011, udgøre en konkurrent til tangen om næringsstoffer.

 

Vinterplaner

Vind og vejrproblemer skal håndteres ved løbende tilsyn og justeringer samt optimering af systemer. Isvintre imødegås ved undersænkning af anlæg.