Fisk_venstrebox

 

Viste du…
Information fra dette projekt er nødvendig for at kunne vurdere i hvor høj grad kompensationsopdræt i forbindelse med havbrug er et operationelt og økonomisk bæredygtigt ved produktions forøgning af fisk.

Sundt vandmiljø…

Kombi projektets grundidé er at muliggøre en femdobling af
havbrugsproduktionen i Danmark og sikre erhvervets
internationale konkurrencedygtighed uden at belaste vandmiljøet med kvælstof, samtidig med at der udvikles et
forretningsområde baseret på produktion af tang til konsum og muslinger til foder.

 

Formål

De danske havbrugere ønsker at forfølge målet i regeringens handlingsplan "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur" fra 2008 (www.fiskeriudvikling.dk), hvor der planlægges en fem-dobling af den marine fiskeproduktion til i alt 40.000 tons/år inden 2015 uden proportional øgning i miljø belastningen.

 

KOMBI-opdræt = Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang,
muslinger til forder og konsum.

Se beskriveslen af dette projekt gennem GUDP her.

 

 

Mål

Dokumentering for  om kompensationsopdræt af muslinger og tang er et anvendeligt operationelt og økonomisk bæredygtigt virkemiddel. Ved forsøg om og under hvilke omstændigheder, kompensationsopdræt kan producere biomasse i de mængder og med det N-indhold som kræves, for at kompensere for merudledningen af N, samt med dokumentering af anvendelsen af biomassen af tang og muslinger til foder kan optimeres med henblik på merværdi skabelse og bæredygtighed af den totale produktion.

Læs mere her 

 

Projektform:  

Enkeltvirksomhedsprojekt. Samarbejdsprojekt.

Projekt deltagere:

Se hvem der deltager her.

Arbejdspakker:

Se fordeling og beskrivelser af arbejdspakker her.