Susan Lovstadt Holdt

 

 

Viste du…
Der vil i laboratorium og på biomassen ved havbruget foretages prøver, som indgår til karakterisering af tang- og muslingebiomassen. Prøverne vil undersøges mht. protein, aminosyrer, fedt, kulhydrater, mineraler (især jod for brunalgerne) og vitaminer, samt total N og P.

Observationer og analyser

Laboratorieforsøg med tang og feltforsøg med tang og muslinger vil blive anvendt til at kalibrere DHI’s matematiske modeller for at beskrive de udvalgte processer. De matematiske redskaber/metoder vil blive anvendt til at vurdere potentialet i at anvende tang og muslinger i kombinationsopdræt ved havbrug. Både for reducering af  næringsberigelsen fra fiskeproduktionen, samt producering af en kvalitetsbiomasse til konsum og foder.

PhD-studerende Gonçalo Marinho vil blive forankret i en etableret og dynamisk forskergruppe, der arbejder med bl.a. dyrkning og karakterisering af alger. PhD-studerende Gonçalo Marinho vil blive vejledt af Professor Irini Angelidaki vejleder indenfor Biomasse karakterisering og post Doc. Susan L. Holdt vejleder indenfor Algedyrkning og deres anvendelse som biofilter, algernes anvendelse og indholdsstoffer fra DTU-Miljø.

 

Se Irini Angelidaki CV her.

 

Se Susan L. Holdt CV her.

 

se Gonçalo Marinho CV her.

 

Find relevante referancer her.

 

Forskningshøjde:

Der vil opnås betydelig Innovation gennem dette forskningsprojekt.

 

Mere specifikt vil der:

 

 • Forædles på dansk sukkertang


 • Udvikles en ny metode til forædling af tang vha. protoplast metoden


 • Opnås ny viden omkring årstidsvariations indflydelse på indholdsstoffer i dansk dyrket tang


 • Opnås ny viden om kvælstofskildens betydning for metabolismevej af aminosyrer


 • Opnås ny viden om årstidsvariationer i muslingernes biomassesammensætning


 • Udvikles intelligente strategier for biomasseproduktion af integreret akvakultur i Danmark for optimeret tang og muslingedyrkning