Tang undervand

 

Målgruppe…
Projektets primære mål gruppe er havbrugere, som producerer fisk. Gøres det politisk muligt, kan opdræt af muslinger og tang også anvendes af kommuner og erhverv som virkemiddel til reduktion af belastningen med næringsstoffer i havet

Optimering af driftmetoder

Projektets output er at dokumentere i hvor høj grad de anvendte kompensationsmetoder kan opskaleres, og hvordan driften kan optimeres både m.h.t. kvantitet og kvalitet af den producerede biomasse som råvare til især foderproduktion – og for tangs vedkommende også til humant konsum.  Samt at vurdere, hvorvidt produktion af muslinger og tang (blå biomasse) kan etableres som et selvstændigt forretningsområde i Danmark.

Brugbare erfaringer inden for:

• Optimering af drift og høst af kompensationsopdrættet; tang og muslinger med henblik på optimal fjernelse af kvælstof kombineret med optimering af biomasse produktionen fra kompensationsopdrættet i forhold til kulturareal og ressourceforbrug.

• Optimering af drift og pris ved storskala-produktion af såliner.

• Optimering af høstmetoder og -udstyr.

• Optimering af drift og pris i forhold til afsætning af biomasse som biprodukt til foder-,
konsum-, medicinal- og energi-industrien.

 

Produktionssystemer…

I Danmark findes der produktionssystemer, de såkaldte langlinesystemer til produktion af konsum muslinger. Men da kompensationsopdræt primært skal baseres på produktion af store mængder af hurtigt producerede foder /industrimuslinger, har det været nødvendigt at undersøge muligheden for at anvende andre produktionsmetoder, som kan sikre en langt billigere drift af produktionen. 

 

Produktion af kulturmuslinger

Hjarnø Havbrug A/S har derfor de senere år eksperimenteret med opdræt af muslinger ved anvendelse af teknikker, som ikke tidligere har været anvendt i storskala i Danmark. Resultaterne heraf er meget lovende.

 

Produktion af sukkertang

Samtidig har de etableret forsøg med dyrkning af sukkertang ved udnyttelse af de teknikker, der er udviklet hos firmaet Blue Food, der har skiftet navn og derfor i resten af projektet benævnes Seaweed Seed Supply A/S .

Se projekt ansøgningen her.